Nuostatai

PATVIRTINTA
Telšių rajono savivaldybės Tarybos
2014 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T1-240TELŠIŲ R. RAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO
N U O S T A T A I


I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.Telšių r. Rainių mokyklos-darželio nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Telšių r. Rainių mokyklos-darželio (toliau – Mokykla-darželis ) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, mokyklos teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
2. Mokyklos-darželio oficialusis pavadinimas: Telšių r. Rainių mokykla-darželis, sutrumpintas pavadinimas – Rainių mokykla-darželis. Mokykla-darželis įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 190588942.
3. Mokykla reorganizuota į Rainių mokyklą-darželį nuo 2005-09-01 Telšių rajono savivaldybės tarybos 2004 m. lapkričio 4 d. sprendimu Nr. 387 „Dėl mažakomplekčių pradinių mokyklų reorganizavimo“.
4. Mokyklos-darželio teisinė forma: savivaldybės biudžetinė įstaiga.
5. Priklausomybė: savivaldybės mokykla.
6. Savininkas: Telšių rajono savivaldybė, Žemaitės g.14, LT87149 Telšiai. Kodas 111101724.
7. Mokyklos-darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija: Telšių rajono savivaldybės taryba, kuri:
7.1. tvirtina Mokyklos-darželio nuostatus;
7.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Mokyklos-darželio direktorių;
7.3. priima sprendimus dėl:
7.3.1. buveinės pakeitimo;
7.3.2. reorganizavimo ar likvidavimo;
7.5. sprendžia kitus įstatymuose ir Mokyklos-darželio nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
8. Mokyklos-darželio buveinė: K. Petrausko 16, Rainiai, Viešvėnų sen., LT-88402 Telšių r.
9. Mokyklos-darželio grupė: bendrojo lavinimo mokykla; ikimokyklinio ugdymo mokykla.
10. Mokyklos-darželio tipas: pradinė.
11. Mokyklos-darželio pagrindinė paskirtis – bendrosios paskirties mokykla.
12. Mokymo kalba: lietuvių kalba.
13. Mokymo forma: dieninė.
14. Telšių r. Rainių mokykla- darželis yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose; savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais, Mokyklos veiklos aktais ir šiais nuostatais.

II. MOKYKLOS-DARŽELIO VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

15. Mokyklos-darželio veiklos sritis: švietimas, kodas 85.
16. Mokyklos-darželio švietimo veiklos rūšys:
16.1. ikimokyklinis ugdymas, kodas 80.10.10;
16.2. priešmokyklinis ugdymas, kodas 85.10.20;
16.3. pradinis ugdymas, kodas 85.20;
16.4. kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
16.5. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.
17. Mokyklos-darželio veiklos tikslai:
17.1. ikimokyklinio ugdymo tikslas — kurti sveikas ir saugias gyvenimo ir ugdymo sąlygas, leidžiančias patirti vaikystės džiaugsmą, skatinančias pasitikėjimą, atvirumą, savarankiškumą, puoselėti jo galias, lemiančias asmenybės vystymosi ir socializacijos sėkmę;
17.2. priešmokyklinio ugdymo tikslas — ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolimesniam sėkmingam ugdymuisi pradinėje mokykloje;
17.3. pradinio ugdymo tikslas — išugdyti sveiką, aktyvų, kūrybingą, elementaraus raštingumo ir socialinių, informacinių, pažintinių, veiklos gebėjimų bei vertybių nuostatų pagrindus įgijusį vaiką.
18. Mokyklos-darželio uždaviniai:
18.1. teikti mokiniams kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ugdymą;
18.2. tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;
18.3. teikti mokiniams reikiamą pagalbą;
18.4. užtikrinti sveiką ir saugią mokymo(-si) aplinką bei užtikrinti savitarpio pagalba bei tolerancija grįstą bendradarbiavimą;
18.5. visapusiškai integruoti specialiųjų poreikių turinčius vaikus;
18.6. užtikrinti ikimokyklinio ugdymo tęstinumą pradinėje mokykloje;
18.6. organizuoti moksleivių neformalųjį ugdymą.
19. Vykdydamas pavestus uždavinius Mokykla-darželis:
19.1. konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis, atsižvelgdama į vietos ir Mokyklos-darželio bendruomenės reikmes, taip pat į mokinių poreikius ir interesus;
19.2. vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo programas, mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina geros kokybės švietimą;
19.3. dalyvauja ugdytinių ir mokinių ugdymo(-si) pasiekimų tyrimuose;
19.4. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę pagalbą, vykdo minimalios priežiūros priemones;
19.5. teikia pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams;
19.6. užtikrina sveika, saugią ugdymo(si) ir darbo aplinką, draudžia Mokykloje-darželyje vartoti tabaką, alkoholį ir kitas psichiką veikiančias medžiagas, prekiauti jomis, platinti šia tema nelegalią literatūrą, spaudinius, vykdo prevencinę veiklą, riboja pašalinių asmenų patekimą į Mokyklą-darželį;
19.7. sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti kvalifikaciją, dalintis gerąja patirtimi;
19.8. kuria ugdymo turiniui įgyvendinti reikiamą materialinę bazę vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais;
19.9. priima pedagogų rengimo institucijų studentus praktikai, inicijuoja arba padeda vykdyti teorinius, metodinius, statistinius tyrimus;
19.10. dalyvauja vaikų ugdymo(si) pasiekimų tyrimuose;
19.11. organizuoja tėvų (kitų teisėtų vaikų atstovų) pageidavimu nemokamas ir mokamas papildomas vaikų ugdymo paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka;
19.12. bendradarbiauja su žiniasklaida ir kitomis švietimo, mokslo institucijomis;
19.13. organizuoja mokinių maitinimą;
19.14. viešai skelbia informaciją apie Mokyklos-darželio veiklą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
19.15. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.
20. Mokiniams išduodami mokymosi pagal pradinio ugdymo programas pasiekimus įteisinantys dokumentai LR švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
 
III. MOKYKLOS-DARŽELIO TEISĖS IR PAREIGOS
 
21. Mokykla-darželis, įgyvendindamas pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdamas priskirtas funkcijas, turi teisę:
21.1. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus;
21.2. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;
21.3. bendradarbiauti veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
21.4. vykdyti miesto, šalies ir tarptautinius švietimo projektus;
21.5. sudaryti mokymo sutartis ir bendradarbiavimo sutartis sus socialiniais partneriais;
21.6. stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;
21.7. gauti paramą ir naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis;
21.8. susikurti Mokyklos-darželio bendruomenės narių teises, pareigas ir atsakomybę
reglamentuojančius dokumentus;
21.9. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.
22. Mokykla-darželis privalo užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką, ugdymo, mokymo, švietimo programų vykdymą, atvirumą vietos bendruomenei, mokymo sutarčių sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą, geros kokybės švietimą.
 
IV. MOKYKLOS-DARŽELIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS
 
23. Mokyklos-darželio veikla organizuojama pagal:
23.1. direktoriaus patvirtintą Mokyklos-darželio strateginį planą, kuriam yra pritarusios Mokyklos taryba (toliau Taryba) ir Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo;
23.2. direktoriaus patvirtintą Mokyklos-darželio metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Taryba;
23.3. direktoriaus patvirtintą Mokyklos-darželio ugdymo planą, pritarus Tarybai ir suderinus su savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu;
24. Mokyklai-darželiui vadovauja direktorius, skiriamas į pareigas atviro konkurso būdu ir atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka. Direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Telšių rajono savivaldybės tarybai, Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriui.
25. Mokyklos-darželio direktorius:
25.1. suderinęs su savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu, tvirtina Mokyklos-darželio vidaus struktūrą;
25.2. vadovauja Mokyklos-darželio strateginio plano ir metinių veiklos programų, mokyklos švietimo programų rengimui, jas tvirtina, vadovauja jų vykdymui;
25.3. paskirsto vadybines funkcijas direktoriaus pavaduotojui ugdymui ir ūkvedžiui, koordinuoja jų darbą;
25.4. nustatyta tvarka skiria ir atleidžia mokytojus bei aptarnaujantį personalą, tvirtina jų pareigybių aprašymus, pareiginius bei tarifinius atlyginimus, skatina bei skiria drausmines nuobaudas, atlieka kitas su darbo santykiais susijusias funkcijas;
25.5. priima mokinius Telšių rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka ir sudaro mokymo sutartis;
25.6. suderinęs su Taryba, tvirtina Mokyklos-darželio darbo tvarkos taisykles, kuriose nustato mokinių ir darbuotojų teises, pareigas, atsakomybę;
25.7. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas;
25.8. organizuoja ir vertina Mokyklos-darželio veiklą, rūpinasi materialiniais, intelektiniais, finansiniais ir informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;
25.9. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;
25.10. sudaro teisės aktų numatytas komisijas, darbo grupes ir metodines grupes;
25.11. sudaro sutartis Mokyklos-darželio vardu Mokyklos-darželio funkcijoms atlikti;
25.12. organizuoja Mokyklos-darželio dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
25.13. valdo, naudoja Mokyklos-darželio turtą, lėšas ir jais disponuoja teisės aktų nustatyta tvarka;
25.14. sudaro sąlygas darbuotojų profesiniam tobulėjimui, kvalifikacijai kelti;
25.15. organizuoja pedagoginių darbuotojų metodinę veiklą, atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
25.16. inicijuoja Mokyklos-darželio savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;
25.17. bendradarbiauja su mokinių tėvais (rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir Mokyklai-darželiui teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;
25.18. atstovauja Mokyklai-darželiui kitose institucijose;
25.19. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
26. Mokyklos-darželio direktorius atsako už:
26.1. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi, tinkamą funkcijų atlikimą;
26.2. demokratinį Mokyklos-darželio valdymą, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą;
26.3. Mokyklos-darželio veiklą ir jos rezultatus.
26.4. gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą.
26.5. asmens duomenų teisinę apsaugą.
26.6. tiesiogiai vadovauja kitoms jo kompetencijai priskirtoms veiklos sritims.
27. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Mokyklos-darželio direktorius gali organizuoti mokytojų ir kitų Mokyklos-darželio darbuotojų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.
 
V. MOKYKLOS- DARŽELIO SAVIVALDA
 
28. Taryba – aukščiausioji savivaldos institucija, kuri atstovauja mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams).
29. Taryba renkama dvejiems metams slaptu balsavimu. Ją sudaro Mokyklos-darželio direktorius, 3 tėvai, 3 mokytojai. Tėvai atstovus renka visuotinio tėvų susirinkimo metu, mokytojai – mokytojų tarybos posėdyje. Taryba už veiklą atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės nariams.
30. Tarybos pirmininką slaptu balsavimu renka tarybos nariai. Mokyklos-darželio direktorius negali būti tarybos pirmininkas.
31. Tarybos posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip kartą per pusmetį. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvavo du trečdaliai visų jos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Be tarybos narių, į posėdžius gali būti kviečiami steigėjo atstovai, socialiniai partneriai.
32. Taryba atlieka šias funkcijas:
32.1. teikia siūlymus dėl Mokyklos-darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
32.2. pritaria Mokyklos-darželio strateginiam planui, metinei veiklos programai, darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Mokyklos-darželio veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Mokyklos-darželio direktoriaus;
32.3. teikia siūlymus Mokyklos-darželio direktoriui dėl Mokyklos-darželio nuostatų pakeitimo ar papildymo, Mokyklos-darželio veiklos tobulinimo;
32.4. teikia siūlymus Telšių rajono savivaldybės tarybai ar jos įgaliotai institucijai, Mokyklos-darželio direktoriui dėl Mokyklos-darželio materialinio aprūpinimo, lėšų panaudojimo, veiklos tobulinimo;
32.5. teikia siūlymus formuojant Mokyklos-darželio materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
32.6. svarsto Mokyklos-darželio mokytojų, mokinių ir tėvų (rūpintojų) ar bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Mokyklos-darželio direktoriui;
32.7. svarsto Mokyklos-darželio direktoriaus teikiamus klausimus;
32. 8. inicijuoja Mokyklos-darželio bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą.
33. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Mokyklos-darželio savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro mokyklos-darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi Mokykloje-darželyje dirbantys mokytojai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai.
34. Mokytojų taryba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, LR Švietimo įstatymu, LR Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, Mokyklos- darželio nuostatais.
35. Mokytojų tarybai vadovauja Mokyklos-darželio direktorius.
36. Mokytojų tarybos posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį, taip pat prasidedant ir baigiantis mokslo metams. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis mokytojų tarybos posėdis.
37. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai tą dieną dirbančių tarybos narių. Mokytojų tarybos nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.
38. Mokytojų taryba atlieka šias funkcijas:
38.1. svarsto valstybės nustatytą švietimo standartų įgyvendinimą, optimalų ugdymo sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą, mokinių ugdymosi rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;
38.2. teikia siūlymus dėl Mokyklos-darželio metinės veiklos programos, ugdymo plano, bendrųjų programų įgyvendinimo, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemos tobulinimo;
38.3. sprendžia mokinių sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus;
38.4. svarsto kitus Mokyklos-darželio direktoriaus teikiamus klausimus.

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA
 
39. Darbuotojai į darbą Mokykloje-darželyje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
40. Mokyklos-darželio darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
41. Mokyklos-darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
 
VII. MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA IR FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ, VEIKLOS PRIEŽIŪRA
 
42. Mokykla-darželis valdo patikėjimo teise perduotą savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.
43. Mokyklos-darželio lėšas sudaro:
43.1. valstybės biudžeto lėšos, skirtos mokytojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, kvalifikacijai ir komandiruotėms, mokymo priemonėms ir vadovėliams, mokinių pažintinei veiklai, ugdytinių profesiniam informavimui ir orientavimui;
43.2. savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos mokyklos komunaliniams patarnavimams, aptarnaujančio personalo atlyginimui ir socialinio draudimo įmokoms, kvalifikacijai ir komandiruotėms, pirmosios medicininės pagalbos priemonėms, darbuotojų sveikatos medicininiam patikrinimui, apsaugai, inventoriui įsigyti;
43.3. nebiudžetinės lėšos:
43.3.1. gyventojų pajamų mokesčio 2 procentų parama. Šios lėšos naudojamos Mokyklos –darželio reikmėms Mokyklos-darželio tarybos nutarimu;
43.3.2. fizinių ir juridinių asmenų aukojamos ir dovanojamos lėšos naudojamos pagal paramos davėjo arba dovanotojo pageidavimą pagrindiniams Mokyklos–darželio uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
43.3.3. projektų lėšos, naudojamos pagal lėšų davėjo nustatytą tvarką ir sutartį;
43.3.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.
44. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
45. Mokykla-darželis buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka Telšių rajono savivaldybės administracijos Centralizuotas biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyrius.
46. Mokyklos-darželio finansinę veiklos kontrolę vykdo Valstybės kontrolės įgaliotos institucijos bei savininko pareigas ir teises įgyvendinanti institucija.
47. Mokyklos-darželio veiklos priežiūrą vykdo Telšių rajono savivaldybės administracija, teisės aktų nustatyta tvarka, prireikus pasitelkiami išoriniai vertintojai. Valstybinę priežiūrą atlieka LR Švietimo ir mokslo ministerija.
 
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
48. Mokykla-darželis turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus.
49. Vieši pranešimai ir informacija, remiantis šiais nuostatais ar Lietuvos Respublikos teisės aktais, skelbiami Mokyklos-darželio interneto svetainėje adresu: www.rainiaimd.lt, vietos spaudoje.
50. Mokyklos-darželio nuostatus, jų pakeitimus, papildymus tvirtina Telšių rajono savivaldybės taryba.
51. Mokyklos-darželio nuostatai keičiami ir papildomi Telšių rajono savivaldybės tarybos ar jos įgaliotos institucijos, mokyklos- darželio direktoriaus ar Tarybos iniciatyva.
52. Mokykla- darželis reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Telšių r. Rainių mokyklos-darželio direktorė                    

Laimutė Klevinskienė

 

SUDERINTA
Telšių r. Rainių mokyklos-darželio tarybos
2014 m. balandžio 8 d. posėdžio
Protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. 4)